top of page

POLICY FÖR LASTBÄRARE

Nedan följer ett exempel på en policy. Kontakta oss idag för att ta fram en dedikerad policy för ditt företag.

DEFINITION AV LASTBÄRARE

Denna policy gäller för lastbärare. Lastbärare är det material som används för att transportera gods från leverantör till mottagare. En lastbärare är i många fall möjlig att återanvända efter det att godset lastats av. Exempel på lastbärare är: pallar, korgar och ställningar i plast, trä eller stål, plasttankar, vagnar, backar och tunnor. Emballage såsom kartong, wellpapp, frigolit och mjukplast inkluderas inte i definitionen av lastbärare.

 

SYFTE OCH MÅL

Beställarens syfte och mål med att använda en policy för lastbärare är att förbättra nedan avseende hanteringen av lastbärare vid leveranser till beställaren:

 • Ökad återvinningsgrad och att uppnå en hög procentandel av återvunna eller återanvända lastbärare.

 • Minskad avfallsmängd från lastbärare med X procent jämfört med tidigare år eller baslinjevärde.

 • Ökad livslängd för lastbärare genom användning av hållbara material, konstruktioner och underhållsmetoder.

 • Minimerad resursförbrukning genom effektivare materialanvändning, produktionstekniker och återvinningsprocesser.

 • Ökat leverantörsansvar via leverantörer som engagerar sig i återanvändning och återvinning av lastbärare, samt följer cirkulära hållbarhetsprinciper.

 • Minskat CO2-utsläpp med X procent jämfört med tidigare år eller baslinjevärde.

 • Minskad total kostnad för lastbärare genom ökad återvändning av befintliga lastbärare.

 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

För att uppnå syfte och mål kommer beställaren att:

 • Samla in data över vilka lastbärare som levereras till beställaren via en molnbaserad IT-tjänst.

 • Analysera vilka leverantörer som återtar sina lastbärare enligt uppsatta rutiner, samt vilka leverantörer som underlåter sig att återta lastbärare enligt dessa rutiner.

 • Mäta förbättringar över tid från leverantörerna.

 • Skapa ekonomiska drivkrafter för att öka andelen återanvändbara lastbärare

 • Skapa tydliga och enkla rutiner hur returförfarandet av lastbärare skall ske.

 

PRIORITERING AV ÅTERANVÄNDBARA LASTBÄRARE

Leverantörerna skall prioritera att använda återanvändbara lastbärare vid leverans till beställaren.

Leverantörens ansvar för lastbärare

 • Leverantören är ansvarig för att lastbärarna de använder kan returneras och återanvändas.

 • Leverantören skall ombesörja transport från beställaren när retur av lastbäraren skall ske.

 • Leverantören skall följa beställarens rutiner och processer för fysisk upphämtning av lastbärarna.

 • Om möjligt skall leverantörens lastbärare vara märkta så att leverantören (ägaren) kan identifieras.

 • I de fall det inte är möjligt att använda återanvändbara lastbärare, eller om leverantören inte hämtar lastbärare som skall returneras, ombesörjer beställaren att lastbäraren lämnas till återvinning eller destruktion. Kostnaden för återvinning eller destruktion skall bekostas av leverantören. Beställaren fakturerar en återvinnings- eller destruktionsavgift till leverantören.

Kostnad och pant

Då målsättningen är att leverantören skall återta sina lastbärare enligt punkt 4 ovan accepteras inga kostnader för lastbäraren, varken i form av direkt kostnad eller såsom pantavgift.

BESTÄLLARENS IT-TJÄNST

Beställaren har valt en molnbaserad IT-tjänst för administration av lastbärare: RTIM Systems (www.rtimsystems.com). Denna tjänst skall leverantören ansluta sig till och därigenom:  

 • Rapportera vilka lastbärare som använts vid leverans till beställaren.

 • Ta emot och acceptera en begäran om retur från beställaren.

 • Rapportera när en fysisk retur gjorts.

IT-tjänsten kan användas fristående, men det finns även möjlighet att integrera med befintliga ERP-, WA- och TA-system via API.

För mer information kring IT-tjänsten:
https://rtimsystems.com/Supplier

EFTERLEVNAD OCH UPPFÖLJNING

 • Beställaren genomför regelbunden uppföljning för att säkerställa leverantörens efterlevnad av denna policy.

 • Den leverantör som inte efterlever policyn riskerar straffavgifter, kontraktsändringar eller uppsägning av gällande leverantörsavtal.

GRANSKNING OCH UPPDATERING

Denna policy kommer att granskas regelbundet för att bedöma dess effektivitet och tillämplighet. Uppdateringar kan göras när det behövs för att anpassa policyn efter förändrade affärsbehov och/eller utveckling av branschens metoder. Genom att följa denna policy visar leverantören sitt åtagande för en ansvarsfull praxis gällande transporter och bidrar till att minska avfall och miljöpåverkan som är förknippade med transporten av varor.

bottom of page