top of page

SAAS-AVTAL

Villkor  för nyttjande av RTIM 

RTIM System Sweden AB utvecklar och levererar en molnbaserad tjänst som heter RTIM, nedan kallad ”Tjänsten”. RTIM System Sweden AB nedan ”Leverantör” / ”Leverantören” åtar sig att till Kunden tillhandahålla Tjänsten på de villkor som följer av detta avtal (”Avtalet”). 

 

 

Leverantör 

RTIM system Sweden AB 

Kivra: 559390-0201 

106 31  Stockholm 

Sverige 

Org nr: 559390-0201 

 

BAKGRUND & SYFTE 

För att transportera produkter och varor kan man använda en lastbärare som är konstruerad för att återanvändas. För att möjliggöra retur av dessa lastbärare till avsändaren för återanvändning behövs ett system som hanterar var dessa lastbärare är, samt funktioner för att hantera returen. 

Leverantören utvecklar ett sådant system: ”Tjänsten” och kunden har lastbärare som skall återanvändas, därav tecknar härmed Kunden och Leverantören detta avtal med syfte att Kunden skall utnyttja Tjänsten för hantering av sina återanvändningsbara lastbärare.

 

START AV TJÄNSTEN OCH GODKÄNNANDE 

Vi är glada att du valt att ansluta dig till Tjänsten. Genom att godkänna våra villkor vid registrering bekräftar du att du läst och tagit del av våra villkor och avtal.  

KUNDENS RÄTT ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN  

Kunden erhåller genom avtalet en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att att mot erläggande av avtalade avgifter använda Tjänsten i Kundens egen verksamhet som en tjänst över Internet. 

Kunden får inte kopiera, dekompliera, vidaredistribuera eller underlicensiera Tjänsten eller de programvaror som ingår däri och inte heller låta tredje part nyttja Tjänsten. 

VAD GÄLLER FÖR ÄNDRING OCH UTVECKLING AV TJÄNSTEN? 

Leverantören har rätt att utan att meddela Kunden implementera förändringar av Tjänsten och dess tillhandahållande. 

UNDERLEVERANTÖRER 

Leverantören har rätt att anlita och byta ut underleverantör för att tillhandahålla Tjänsten – eller del därav – och för åtaganden enligt Avtalet. Leverantören svarar för av underleverantör utfört arbete. 

AVBROTT OCH FEL 

Leverantören ska verka för att Tjänsten är tillgänglig för Kundens användning dygnet runt under årets alla dagar. Leverantören har emellertid rätt att när som helst och utan föregående meddelande stänga av Kundens tillgång till Tjänsten för underhåll, för att skydda Tjänsten och däri ingående programvara från obehöriga angrepp eller liknande eller för att vidta andra åtgärder som är påkallade av tekniska, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Leverantören ska dock, så långt möjligt, informera Kunden om när sådana avbrott kan komma att äga rum.  

Fel föreligger när Tjänsten inte är i överensstämmelse med tjänstebeskrivningen. 

Leverantören uppdaterar och vidtar felrättning löpande avseende Tjänsten och däri ingående programvara. 

Kunden ska skriftligen reklamera fel i Tjänsten snarast, dock senast inom femton (15) dagar efter att felet upptäckts eller bort upptäckas. Kunden ska lämna en noggrann beskrivning av vari felet består.  

Leverantörens ansvar för fel är begränsat till att vidta rimliga åtgärder för att inom skälig tid avhjälpa felet så att Tjänsten bringas i överensstämmelse med tjänstebeskrivningen.  

Kunden har inte rätt till avdrag på avgiften eller annan ersättning eller skadestånd vid bristande tillgång till Tjänsten eller vid fel i Tjänsten eller vid avbrott i Tjänsten. 

Leverantörens ansvar omfattar inte fel som uppstår till följd av att driftsförhållandena avviker från vad som förutsatts i Avtalet eller av oriktig användning av Tjänsten,  att Kunden inte efterlevt åtagandena i Kundens ansvar, fel i tredjepartsprodukter eller på grund av andra omständigheter utanför Leverantörens eller tredje parts kontroll.  

Reklamerar Kunden fel och det visar sig inte föreligga något fel som Leverantören ansvarar för har Leverantören rätt till ersättning för det arbete och de kostnader som reklamationen orsakat denne. 

 

ÖNSKEMÅL OM UTVECKLINGS- OCH ANPASSNINGSTJÄNSTER? 

Om Kunden önskar beställa utvecklings- eller anpassningstjänster avseende Tjänsten ska Kunden framställa sina önskemål härom till Leverantören. Leverantören ska inom skälig tid från mottagandet av en sådan begäran i skrift upprätta en redogörelse för det arbete som erfordras för att realisera Kundens önskemål tillsammans med en tidplan och ett kostnadsförslag. 

Om Kunden accepterar Leverantörens förslag enligt ovan ska parterna formalisera tilläggs- respektive anpassningsbeställningen i ett skriftligt avtal som ska vara undertecknat av båda parter. 

Leverantören har ingen skyldighet att genomföra utveckling- eller anpassning av Tjänsten utifrån Kundens önskemål.  

OM NI BEHÖVER SUPPORT 

Leverantören tillhandahåller supporttjänster avseende Tjänsten till Kunden.  

Supporttjänsten är tillgängliga via telefon eller e-post.  

Supporten är öppen under kontorstid varje vardag mellan kl. 08.00 – 16.00. 

036–160024 

info@rtimsystems.com 

 

Tredjeparts utnyttjande av Tjänsten, tex en kund till kunden förväntas Kunden supportera.  

Support tillhandahålls generellt sett kostnadsfritt till kunden. Support kan dock klassas som debiterbar. Debiterbar kan vara, men inte begränsat till att korrigera fel som beror på avvikande handhavande av systemet utifrån överenskomna rutiner.  

Support till kundens kunder är alltid definierad som debiterbar.  

Leverantören åtar sig att alltid meddela Kunden om ett supportärende klassas som debiterbart. Detta meddelande skall göras innan arbete påbörjas för att Kunden skall kunna avgöra/besluta om arbetet skall utföras eller ej. 

 

UTBILDNING OCH IMPLEMENTATION 

Leverantören tillhandahåller därutöver – efter överenskommelse – implementations- och utbildningstjänster avseende Tjänsten.  

 

Leverantören ska utföra implementations-, support- och utbildningstjänsten i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal och med den skicklighet och omsorg som Kunden har anledning att förvänta av ett välrenommerat företag i branschen. 

VILKET ANSVAR HAR DU SOM KUND?  

Kunden ansvarar för: 

(i) att Leverantören fortlöpande ges åtkomst till nödvändig information och system hos Kunden; 

(ii) att Leverantören kan nyttja eventuell programvara som behövs för att tillhandahålla Tjänsten enligt detta Avtal och att rättigheterna för sådan programvara även täcker Leverantörens användande; 

(iii) att Leverantören utan dröjsmål informeras om de förhållanden rörande Kundens verksamhet och IT-miljö som kan påverka tillhandahållandet av Tjänsten och för att information som lämnas är korrekt; 

(iv) att Kundens data är i överenskommet format; 

(v) att den programvara och utrustning som krävs för att nyttja Tjänsten används av Kunden; 

(vi) fel, virus, skadlig kod eller annan brist i Kundens programvara eller utrustning; 

(vii) för nyttjandet av Tjänsten samt för kopplingen mellan Kunden och berörd anslutningspunkt. 

(viii) att endast behöriga användare har tillgång till Tjänsten såsom den tillgängliggjorts för Kunden samt för att inloggningsuppgifter och annan information från Leverantören hanteras enligt gällande bestämmelser om sekretess. 

(x) att Kund följer de av Leverantören definierade regler kring nyttjande av Leverantörens API.  

Kunden ansvarar för att inloggningsuppgifter, säkerhetsmetoder och annan information som Leverantören tillhandahåller för tillgång till Tjänsten, hanteras med sekretess. Kunden ska omedelbart meddela Leverantören för det fall någon obehörig fått kunskap om sådan information. 

De användaruppgifter och lösenord som används för att erhålla tillgång till Mjukvaran är att anse som värdehandling och ska, om de nedtecknas, förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan få tillgång till Tjänsten. 

Leverantören har rätt att betrakta all användning av Tjänsten med Kundens användaruppgifter som behörig användning av Kunden, oavsett om sådan användning leder till kostnad för Kunden, såvida inte och till dess att Kunden skriftligen meddelar Leverantörens support eller kundtjänst att Kunden misstänker att obehörig erhållit tillgång till Tjänsten eller Kundens lösenord. Det åligger Kunden att genast meddela Leverantörens support eller kundtjänst om Kunden misstänker att så kan vara fallet och tillse att Kundens användaruppgifter spärras eller ändras. 

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 

De villkor som ska tillämpas avseende Leverantörens behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde för Kundens räkning framgår i Integritet & Säkerhet.

Leverantören ska ha rätt att behandla personuppgifter avseende Kundens kontaktpersoner och systemanvändare som Leverantören får del av inom ramen för Avtalet, inklusive namn och kontaktuppgifter. Ändamålet med Leverantörens behandling är att möjliggöra genomförande av Parternas respektive förpliktelser och samarbete under Avtalet såsom administration av avtalsförhållandet, informationslämning och annan kommunikation om Tjänsten. Personuppgifterna kommer att behandlas av Leverantören med stöd av en intresseavvägning för att tillgodose Leverantörens berättigade intresse av att administrera avtalsförhållandet med Kunden. Kunden är skyldig att se till att Kundens anställda vars personuppgifter behandlas av Leverantören fått information om Leverantörens behandling av personuppgifter i enlighet med denna punkt.  

Leverantören är personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av Kundens anställdas personuppgifter. Leverantören sparar de personuppgifter som Leverantören behandlar endast, som utgångspunkt, under avtalsförhållandet. Leverantören kan dock komma att spara personuppgifterna för den ytterligare tid som är nödvändig om Leverantören är skyldigt enligt lag eller avtal att spara uppgifterna, eller för att Leverantören ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk. När personuppgifterna inte längre är nödvändiga för dessa ändamål kommer Leverantören att på ett säkert sätt avidentifiera eller radera uppgifterna. En registrerad har rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som rör honom eller henne. Vidare har en registrerad rätt att begära att få information om Leverantören behandlar några personuppgifter om den registrerade och, om så är fallet, tillgång till de personuppgifter som rör honom eller henne. Vid klagomål på Leverantörens behandling av personuppgifter har den registrerade rätt att vända sig till tillsynsmyndigheten. Den registrerade har, utöver ovanstående rättigheter, när tillämplig dataskyddslagstiftning så föreskriver, rätt att begära behandlingsbegränsning, rätt till radering, rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter, samt rätt till dataportabilitet. Om den registrerade vill utöva någon av sina rättigheter enligt ovan eller har några frågor om Leverantörens behandling av personuppgifter enligt denna bestämmelse kan den registrerade kontakta Leverantören genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som anges i Avtalet.

 

ERSÄTTNING OCH BETALNING 

Tjänsten - licens 

För Kundens användande av Tjänsten ska Kunden betala en ersättning per utlevererad lastbärare från Kunden till en plats som kontrolleras av tredje part enligt vid var tid gällande prislista. Prisändringar aviseras med 30 dagars varsel. (interna förflyttningar genomförs kostnadsfritt.)  

Utbildning, Implementation 

Om kunden och Leverantören gjort en överenskommelse om utbildning- implementationstjänster och överenskommelsen inte innehåller ett fast pris så debiteras en kostnad per timme. 

 

Övriga omkostnader 

Om Kunden begär att Leverantören skall utföra ett arbete / uppdrag som omfattar att leverantören behöver genomföra resor har leverantören rätt till skäliga faktiska kostnader för traktamente, resor samt logi.  

SMS 

Tjänsten kan användas för att skicka notifikationer / meddelanden via SMS. Om kunden väljer att göra det kommer kostnaden för dessa meddelanden att debiteras efter utnyttjande.  

 

Betalningsvillkor 

Leverantören fakturerar kunden månadsvis i efterskott. Betalningsvillkor är 15 dagar. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. 

 

Om Kunden är i dröjsmål med betalning av ersättning får Leverantören – förutsatt att dröjsmålet överstiger femton (15) dagar – avbryts tillhandahållandet av Tjänsten. Ovan innebär ingen begränsning av Leverantörens rätt till skadestånd eller andra påföljder i anledning av Kundens kontraktsbrott. 

 

RÄTTIGHETER TILL TJÄNSTEN 

Leverantören innehar samtliga rättigheter inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten och däri ingående programvaror (med undantag för vissa tredjemansprodukter). Detta Avtal innebär inte att några rättigheter – utöver den i Avtalet specificerade nyttjanderätten – övergår till Kunden. 

 

All dokumentation rörande Tjänsten som före eller efter Avtalets ingående överlämnas av Leverantören till Kunden förblir Leverantörens egendom.  

 

Data som Kunden bearbetar och som skapas inom Tjänsten som en följd av Kundens användning ska ägas av Kunden. Leverantören har rätt att använda Kundens data i den utsträckning det krävs för att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet. Leverantören har också rätt att utan begränsning använda information om processers funktioner, prestanda, kapacitet och annan statistik eller liknande uppgifter baserade på i ingående programvarors bearbetning av Kundens data.   

Leverantören har rätt att anonymisera all data som förekommer i Tjänsten. Anonymiseringen ska ske på sådant sätt att det inte går att omvandla tillbaka till personuppgifter. 

All äganderätt till anonymiserat data tillkommer Leverantören som har rätt att bruka och lagra data utan begränsning i tiden. 

Leverantören har även rätt att använda samtliga övriga data förekommande inom Tjänsten för statistiska ändamål. 

 

Kunden ansvarar för att data som överförs av Kunden genom användandet av Tjänsten inte utgör rättighetsintrång i förhållande till tredje man och att den inte strider mot tillämplig lagstiftning. För de fall Kunden brister i detta ansvar ska Kunden hålla Leverantören skadelös, vilket även inbegriper indirekt skada och förlust. 

 

INTRÅNG I ANNANS RÄTT 

Om Kunden erhåller krav från tredje man med påstående att Tjänsten gör intrång i sådan tredje mans immateriella rättigheter åtar sig Leverantören att hålla Kunden skadeslös från sådan tredje mans krav i anledning därav, förutsatt att (i) Kunden omedelbart meddelar Leverantören att krav erhållits, (ii) att Kunden ger Leverantören full kontroll och beslutanderätt avseende försvar eller förhandling av kravet, (iii) att Kunden inte gjort något medgivande, träffat någon uppgörelse eller på annat sätt påverkat Leverantörens möjlighet att försvara eller förhandla en uppgörelse avseende kravet, och (iv) att Kunden i skälig utsträckning medverkar till Leverantörens försvar eller förhandling avseende kravet. Leverantörens skyldighet att hålla Kunden skadeslös enligt denna punkt förutsätter även att Kunden endast har använt Tjänsten för dess avsedda syfte, i den mån skada annars inte hade uppkommit. 

 

Om Leverantören har mottagit krav enligt ovan eller om Leverantören bedömer att risk för sådana krav föreligger, har Leverantören rätt att vidta någon av följande åtgärder: 

i. tillse att Kunden erhåller rätt att fortsätta nyttjandet av Tjänsten, 

ii. genomföra ändringar så att Tjänsten inte längre kan anses göra intrång eller, 

iii. om varken (i) eller (ii) kan åstadkommas på villkor som Leverantören bedömer skäliga, säga upp Avtalet till omedelbart upphörande och avskära Kundens möjlighet att använda Tjänsten. 

 

Kunden har inte rätt till ersättning om Leverantören vidtar åtgärd enligt (i) – (iii) ovan. 

 

Om Leverantören erhåller krav från tredje man med påstående att Kundens data utgör intrång i tredje mans Immateriella Rättigheter åtar sig Kunden att hålla Leverantören skadeslös från sådant krav, förutsatt att (i) Leverantören omedelbart meddelar Kunden att krav erhållits, (ii) att Kunden får full kontroll och beslutanderätt avseende försvar eller förhandling av kravet, (iii) att Leverantören inte gjort något medgivande, träffat någon uppgörelse eller på annat sätt påverkat Kundens möjlighet att försvara eller förhandla en uppgörelse avseende kravet, och (iv) att Leverantören i skälig utsträckning medverkar till Kundens försvar eller förhandling avseende kravet.

 

SEKRETESS 

Part förbinder sig att under Avtalets giltighetstid och för en tid av två (2) år efter Avtalets upphörande inte vare sig använda på annat sätt än vad som är tillåtet enligt Avtalet eller för tredje man avslöja Konfidentiell Information hänförlig till den andre Parten vilken Part erhåller från den andre Parten eller som annars kommer Parten till del som en följd av tillhandahållandet av Tjänsten. 

 

Med “Konfidentiell Information” avses varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för upplysning 

(i) som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom avtalsbrott av Part mot innehållet i Avtalet; 

(ii) som Part kan visa att den redan kände till innan den mottog den från den andra Parten; eller 

(iii) som Part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne. I fall som avses under (iii) ovan har dock Part ej rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även mottagits från den andra Parten enligt Avtalet. 

 

Part förbinder sig att tillse att anställda, konsulter, underleverantörer och styrelseledamöter hos Part inte till utomstående vidarebefordrar Konfidentiell Information. 

 

Part förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte utan tvingande skäl avslöja 

(i) förekomsten av Avtalet eller skiljedom i anledning av Avtalet 

(Leverantören har dock rätt att åberopa uppdraget som referensobjekt); 

(ii) innehållet i Avtalet eller skiljedom i anledning av Avtalet; eller 

(iii) information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av Avtalet. 

 

Leverantörens åtagande enligt denna bestämmelse gäller ej avseende sådan information som Leverantören enligt myndighetsbeslut ålagts att utlämna. 

Kunden ansvarar för att inloggningsuppgifter, säkerhetsmetoder och annan information som Leverantören tillhandahåller för tillgång till Tjänsten, hanteras med sekretess. Kunden ska omedelbart meddela Leverantören för det fall någon obehörig fått kunskap om sådan information. 

FORCE MAJEURE 

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet av förpliktelsen i rätt tid. 

 

Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, avbrott i telekommunikationer, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller egendom av väsentlig betydelse eller annan olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer. 

 

ANSVARSBEGRÄNSNING 

Leverantörens ansvar för Tjänsten och i övrigt enligt Avtalet är begränsat enligt följande.  

 

Leverantören ansvarar inte för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och liknande kostnader eller förluster. 

 

Leverantörens totala skadeståndsansvar i anledning av Avtalet är – om inte uppsåt eller grov oaktsamhet kan läggas Leverantören till last – begränsat till ett belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp enligt social-försäkringsbalken (2010:110) gällande vid tiden för skadans uppkomst.  

 

Leverantören ansvarar inte för förlust av data utom vad avser sådan förlust av data som orsakats av Leverantörens försumlighet att utföra säkerhetskopiering eller lagring enligt tjänstebeskrivningen. Vid sådant ansvar ska Leverantören efter bästa förmåga och i den mån det är möjligt återställa förlorad data. Detta utgör Leverantörens fulla ansvar för förlust av data. 

 

Kunden ska, för att inte förlora sin rätt till skadestånd, skriftligen framställa krav på skadestånd till Leverantören senast inom sex (6) månader från skadetillfället. 

  1. HUR LÄNGE GÄLLER AVTALET OCH HUR SÄGER MAN UPP DET? 

Meddela oss när ni önskar att avsluta avtalet och Tjänsten. Det finns inga bindningstider. 

 

Leverantören kan också säga upp avtalet, men skall beakta 6 månaders uppsägningstid. Under uppsägningstiden skall leverantören upprätthålla Tjänsten oavkortat.   

 

Vardera Parten har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om: 

 

(i) den andra Parten begår ett väsentligt avtalsbrott och avtalsbrottet inte fullt ut avhjälpts senast trettio (30) dagar från att avtalsbrytande Part erhållit skriftligt meddelande från den andra Parten med begäran om rättelse; 

 

(ii) den andra Parten ställer in sina betalningar, beslutar om frivillig eller ofrivillig likvidation, ansöker om företagsrekonstruktion eller konkurs (eller om annan ansöker Parten i konkurs) eller om Part på annat sätt kan anses vara på obestånd 

 

Vid Avtalets upphörande sker inte någon återbetalning av erlagda avgifter om inte annat särskilt anges i Avtalet. 

 

Om Leverantören fattar beslut om att upphöra att erbjuda och tillhandahålla Tjänsten till marknaden har Leverantören rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av minst tre (3) månaders varsel. 

 

Vid Avtalets upphörande ska om inte annat anges i Avtalet, Kunden genast upphöra med all användning av Tjänsten. 

VAD HÄNDER MED DATA VID UPPHÖRANDE AV TJÄNSTEN? 

Vid Tjänstens upphörande har kunden rätt att erhålla en kopia, inom 3 månader, av all data tillhörande kunden och kundens nyttjande av Tjänsten. (tex. Adressregister, transaktioner, saldon, med mera). Personuppgifter raderas alltid enligt GDPR, oavsett om Tjänsten har upphört eller ej.  

 

ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andra partens skriftliga godkännande. 

 

Leverantören får dock utan Kundens samtycke  

  • genomföra överlåtelse till annat bolag inom samma koncern och  

  • överlåta rätten att motta betalning enligt Avtalet. 

 

ÄNDRINGAR I AVTALET 

Leverantören har rätt att ändra och göra tillägg till villkoren. För att sådan ändring eller tillägg ska bli giltig ska Leverantören skriftligen underrätta Kundens Avtalsansvarig med trettio (30) dagars varsel. Detta kan även ske genom elektroniskt underrättande. De nya villkoren är bindande för båda Parterna såvida inte Kunden meddelat Leverantören att villkoren inte accepteras inom tiden för varsel enligt denna punkt. Därutöver innebär Kundens användande av nya eller förändrade tjänster och produkter, en accept av eventuella tilläggsvillkor i anledning av förändringarna.  

 

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING 

Svensk lag ska tillämpas på tvisten. 

 

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. 

Utan hinder av ovan ska Leverantören dock alltid ha rätt att driva in betalning av förfallen fordran vid allmän domstol. 

bottom of page